Privacy beleid

Home Privacy beleid

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 december 2023.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting De Tijdmachine
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer
info@stichtingdetijdmachine.nl
0570 83 28 80

Stichting De Tijdmachine verkrijgt persoonsgegevens van jezelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Stichting De Tijdmachine verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • (Pas)foto
 • Inhoud van communicatie
 • Bankgegevens
 • IP-adres

Doeleinden

Stichting De Tijdmachine verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Stichting De Tijdmachine hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Stichting De Tijdmachine persoonsgegevens uitwisselen. Stichting De Tijdmachine kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Stichting De Tijdmachine aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Stichting De Tijdmachine zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Deze partijen zijn EU-VS Privacy Shield gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacy regelgeving.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn eveneens “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacy regelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Stichting De Tijdmachine zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacy verklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Stichting De Tijdmachine zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Jouw rechten

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens betreft alle informatie die wat over jou als persoon vertelt. Persoonsgegevens geven informatie over jouw identiteit. Dat kan op een directe manier, bijvoorbeeld jouw naam. Maar dat kan ook op een indirecte manier zoals bijvoorbeeld jouw postcode.

Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens?
Je hebt het recht om Stichting De Tijdmachine een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Stichting De Tijdmachine verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Stichting De Tijdmachine
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer
info@stichtingdetijdmachine.nl
0570 83 28 80

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting De Tijdmachine, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 december 2023.

Stichting De Tijdmachine kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.